Diensgroepe en kommissies


 FINANSIES & ADMINISTRASIE

Die finansiele kommissie behartig alle aspekte van die gemeentelike finansies en hanteer ook die finansiele beleid.

Voorsitter: Melt van Niekerk Tel. 039 315 6923 Sel. 072 137 6701

 DIENSVERHOUDINGE

Die kommissie sien om na alle sake wat die personeel van die gemeente raak, en wil sover moontlik n gelukkige
werkgewer/werknemer verhouding bevorder.

Voorsitter: Ferdie van Greunen 039 315 7651

DIENS VAN BARMHARTIGHEID

Hierdie kommissie fokus daarop om die liefde van Jesus uit te dra deur waarlik om te gee met Woord en brood.
Hulpverlenende funksies word verskaf soos kospakkies en klere. Die kommissie werk nou saam met die
Christelike maatskaplike diens.

Voorsitter: Voorsitter: Wilhelmina Pietersen Sel 082 565 5477

 GEMEENTEBEDIENING

Gemeentebediening fokus op die geestelike opbou van die gemeente, sodat Margate waarlik kan leef vir Christus. Sake soos
toerusting, leierskap, kommunikasie, geestelike verdieping en gemeentelike funksies, sorteer onder hierdie kommissie

Voorsitter: Ferdie van Greunen 039 315 7651

EREDIENS EN MUSIEK

Hierdie kommissie fokus op alle aspekte wat die erediens raak, soos liturgie en musiekbediening en wil meewerk
daaraan dat die erediens werkilik n ontmoeting met God sal wees.

Voorsitter: Voorsitter om die beurt Dr. Dawie Oosthuysen, Tel. 039 315 7438,
Sel 082 334 3578 en Dr. Mike Heaney, Tel. 039 312 1028, Sel. 082 496 5586.

 GETUIENISAKSIE

Die getuieniskommissie se missie is om die gemeente se gesig na die wereld te draai, deur die die evangelie
van die koninkryk van God doelgerig binne en buite ons gemeente uit te dra. Binnelands word op die
Malutis, Lusikisiki en Gamalake gefokus. Buitelands word op Nepal en Angola gefokus

Voorsitter: George Snyman 039 311 2389

 EIENDOMME

Die eiendomskommissie sien so doeltreffend moontlik om na alle roerende en onroerende eiendomme van
die gemeente. Lidmate wat graag praktiese diens lewer dien op die kommissie

Voorsiter: Melt van Niekerk - 039 315 6923

PRE-ADVIES

Voorsitter: Melt van Niekerk 039 315 6923

 PRO-DEO 

Pro Deo is n interkerklike omgee- en uitreikgroep, onder die vaandel van die NG Kerk, wat
diens lewer aan die hele gemeenskap van Margate en Port Edward. Vrywilligers help met die versorging
van bejaardes, diens aan kankerpasiente, doen van hospitaalbesoek, sowel as tuisversorging van bejaardes

Voorsitter: Eloise van Niekerk 082 822 6661

 JEUGKOMMISSIE

Die Jeugbediening staan op drie bene, te wete: kategese, kinderkerk en kerkjeugaksies. Jaarliks word
ook jeugkampe gehou en stranddiensaksies word ondersteun. Die missie van die jeugkommissie is om
die jeug van die gemeente tot getroue dissipels van Jesus te vorm wat waarlik leef vir Christus

 

Voorsitter: Jenny Heany Sel. 083 265 0529

LEER EN AKTUELE SAKE  

Die kommissie hanteer alles sake van aktuele en leerstellige aard wat onder die aandag van die
kommissie kom. Pikkie Strydom 039 314 4109 / 083 390 3708

 

KLEINGROEPE

Die kleingroepbediening, wat verskeie Bybelstudiegroepe insluit, streef daarna om deur Bybelstudie
te groei in hul verhouding met God, met mekaar, terwyl die fokus op die wereld nooit uit die
oog verloor word nie. Die kontaknommers van leiers verskyn gereeld in die Korrels.

 

VROUEDIENS

Hierdie kommissie strewe daarna om alle aspekte van vrouebelange te bevorder. Dit sluit geestelike sowel as
sosiale behoeftes in. Die gemeente is in verskeie groepe verdeel vanaf Uvongo tot Port Edward. Gereelde funksies word
gehou om gemeenskap van gelowiges aan te moedig. Die Vrouediens ondersteun ook Mopaniehuis, n onderafdeling van
Malvern-kinderhuis. Kontakpersone: Jennie Heaney en Annemie Oosthuysen.