Afkondigings Sondag 18 november


PROGRAM  VIR  18 NOVEMBER

PROGRAM  VIR  VADAG

  MARGATE  - NAGMAAL

           8:30                 -       Dr.  Mike Heaney             

Skriflesing:    -        Op. 1 : 1 - 6

    Tema:             -       “Ons buig in blye aanbidding”         

     11:15              -        Nagmaal by Margate Aftreeoord           

                                               

 PORT  EDWARD - NAGMAAL

                                                                   08:00              -         Dr.  Dawie Oosthuysen                                                           

                                                                                        Skriflesing:    -         Ps. 121                                                                                           

    Tema:             -         “Ek slaan my oë op na die berge”

 

Vandag is Biddag vir Beskermingsdienste

 

 Kollekte by die deure gaan vir Diens van Barmhartigheid

 

PROGRAM VIR DIE WEEK

 

MAANDAG:        12:00      -    Vrouediens Bestuur Afsluiting by K C’s Restaurant.

                  

WOENSDAG:     10:00      -     Werksgroepvergadering vir Bedieningstrukture in kerksaal.

                            17:00      -     Koor

 

VOLGENDE SONDAG 25 Nov:      -    Kerssangdiens by Port Edward om 08:00

  • Kerssangdiens by Margate om 18:00 in die kerk

                                

ANDER  SAKE

1      KERKRAADSVERGADERING 28 Nov. – Dis die laaste vergadering vir die jaar.  Probeer

        asb. almal teenwoordig wees.  Laat weet Kerkkantoor vir verskonings voor die tyd.

 

2      DIENS VAN BARMHARTIGHEID KERSPARTYTJIE:   Baie dankie aan almal wat ons gehelp

        het met die geskenkpakkies van die kinders.  Ons waardeer dit opreg.  Besorg asb. die

        skoendose met geskenkies by die Kerkkantoor voor 5 Desember.

        Ons wyk so bietjie af van ons gewone koslys met die oog op Kersfees:    Aanmaak

        koeldrank, vlapoeier, koekies, lekkers, skyfies en blikkies vrugte  word benodig bo en

        behalwe die normale items.  

 

3      Ons soek asseblief BAIE wol vir die hekel of brei van komberse vir die kanker-pasiënte.

        Handig in by die Kerkkantoor.  Baie dankie by voorbaat.

 

4      NUWE INTREKKERS vul ‘n vorm in by die hoofdeur van die kerk.  Plaas in die Dankof-

        ferkissies of handig so gou moontlik in by die Kerkkantoor.  By Port Edward kry u ‘n

        vorm by Marie Livingstone en gee vir haar terug of die leraar om terug te bring na

        Margate kerkkantoor. 

 

5      Indien u baie siek is of hospitaal toe gaan, laat weet die leraar en die Kerkkantoor so gou

        moontlik.

 

6      KANTOORURE:  Die Saakgelastigde se kantoorure vir inbetalings, betalingsversoeke en

        konsultasies, sal soos volg wees:  Dinsdae, Woensdae en Donderdae vanaf 08:30 tot

       10:00.  Die Sekretaresse se kantoor sal oop wees vir die hele oggend, elke dag. (Maandag-

       Vrydag)    

 

 

SIEKES VIR VOORBIDDING

 

Latischia v.Heerden   082 372 1281                     Susan Snyman           083 282 2225      (H1)

Madelein Stopforth    072 283 9968      (F2)         Rina Duvenhage         072 246 7268     (H4)    

Robert Dixon              073 151 8627      (F4 A)     Annetjie Grobler         083 697 9196      (D2)   

 

Ons bid spesiaal vir die talle kankerlyers in ons Gemeente wat behandeling ontvang of in

                                                                 remissie is.

Ons bid ook vir al die ouer en verswakte lidmate wat nie akuut siek is nie, maar tog elke dag

                                                        ons gebede nodig het

 

GEBED VIR DIE WEEK

Bid vir seën op die voorbereiding en aanbied van die Kerssangprogram volgende Sondag. 

Bid dat elke lied en Woord, blydskap in harte sal bring en God daardeur verheerlik sal word.

Efes. 5:19

 

Kontak nommers vir voorbidding: Port Edward: Suzette Simpson – 039 319 1946

Margate:  Diedie Schoeman –  082 362 2936