GEBEDSBULLETIN NR 60 - OKTOBER & nOVEMBER  2019

SPESIALE VOORBIDDING VIR DIE BEROEPINGSPROSES

Bid steeds Goddelike wysheid toe vir die Kerkraad en Gemeente vir die beroeping van ‘n leraar. Bid dat die Heilige Gees ons verwagtinge van die nuwe leraar in lyn sal bring met God se verwagting vir ons gemeente.  Handelinge 1:20-26

 

6 Okt: Biddag vir Bejaardes —  Dank die Here vir die wysheid en ondervinding van senior burgers wat waarde toevoeg tot ons gemeente om in toewyding aan Hom te lewe. Job 12:12-13.

 

20 Okt: Biddag vir Gesondheidsdienste — Bid vir die owerhede wat besluite moet neem rakende die gesondheid van die mense van ons land en dat baie meer Christenleiers die uitdagings van openbare gesondheid sal aandurf. Jer 8:22.

 

27 Okt: Hervormingsfees — Bid dat ons so sal leef:  deur die Woord alleen, deur genade alleen, deur Christus alleen, deur geloof alleen, aan God die eer alleen. Judas v 24-25.

 

27 Okt: Dankofferfees — Laat ons, as ware rentmeesters, uit dankbaarheid gee wat Hom toekom. Dit is God se wil. 2 Kor 8:1-5; 1 Tim 6:18-19

 

27 Okt: Belydenisaflegging — Bid God se seën toe op die jongmense wat vandag belydenis van

geloof aflê. Bid dat hulle die unieke plan wat Hy vir elkeen het, sal uitleef. Jer 29:11-14

 

TEMA:  OMGEE IN ONS GEMEENTE

* Deur myself

* Ondersteuning van die kerkraad, administrasie en leraar

* Kleingroepe (naomi’s, abba, vrouediens, bybelstudiegroepe, kierieklub

* Kinders, jeug en kwesbares (siekes, eensames, behoeftiges en werkloses)

 

1 Okt. Belydeniskamp 4-6 Okt. Here, raak die jongmense se harte aan! “Niemand mag op jou neersien omdat jy jonk is nie, maar wees jy vir die gelowiges ’n voorbeeld in woord en gedrag, in liefde, geloof en reinheid.” 1 Tim 4:12

 

2 Okt. Here, help my om dieselfde gesindheid van liefde uit te straal wat Jesus aan die kruis bewys het! “Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was.” Filip 2:5

 

3 Okt. Here, gee dat geen daad of gesindheid van my sal veroorsaak dat vreugde of vrede sal verdwyn uit die lewe van mense met wie ek in aanraking kom nie! “God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede mekaar te lewe.”  Kol 3:15

 

4 Okt. Here, vergewe my as ek so onnadenkend deur die lewe met liefdelose treë ploeter! “Wie nie liefhet nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde.” 1 Joh 4:8

 

5 Okt. Here, vergewe my as ek wetend en onwetend pyn en hartseer veroorsaak!  “Geliefdes, ons moet mekaar liefhê, want liefde kom van God, en elkeen wat liefhet, is ‘n kind van God en ken God.” 1 Joh 4:7

 

6 Okt. Here Jesus, gee my die oorvloed van U liefde sodat ek vir U koninkryk kan werk! “Ons is medewerkers in diens van God, en julle is die saailand van God.” 1 Kor 3:9 (Ook 1 Tess 1:2-3; 2 Tim 2:15)

 

7 Okt. Here, in U liefde is daar krag. Maak my sterk deur U krag en genade om U te kan dien! “Die Here is my sterkte en my beskermer, op Hom het ek vertrou. Hy het my gehelp.” Ps 28:7 (Ook Ps 18:2-3)

 

8 Nov. Here, gee vir my asseblief meer geloof, sodat ek U sal kan behaag! “As ‘n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader, moet glo dat Hy bestaan en dat Hy dié wat Hom soek, beloon.” Heb 11:6 

 

9 Okt. Here, leer my die les wat U op Golgota bewys het, om ander met dade van liefde te bedien! “...ons liefde... moet met die daad bewys word, en dan in opregtheid.” 1 Joh 3:18 (Ook Jak 2:14,17)

 

10 Okt. Vader, gee my die genade om Jesus se voorbeeld te volg en aan mede-gemeentelede liefde te betoon en vir hulle te bid! “Ons het lief omdat God ons eerste liefgehad het.” 1 Joh 4:19

 

11 Okt. Here, vul my lewe met liefde vir my mede-gemeentelede en alle mense! “Noudat julle julle in gehoorsaamheid aan die waarheid gereinig het ... moet julle mekaar ook van harte en vurig liefhê.”

1 Pet 1:22

 

12 Okt. Vader, maak my, deur U liefde wat in my is, ’n seën vir ander! “Met die een wat in My glo, is dit soos die Skrif sê: Strome lewende water sal uit sy binneste vloei.” Joh 7:38

 

13 Okt. Vader, gee dat ander, deur my liefde, by U liefde sal uitkom en U sal vind! “Julle is die lig vir die wêreld… Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik.” Matt 5:14-16

 

14 Okt. Here, gebruik elke kleingroep as instrument om U evangelieboodskap met ander te deel! “Om te lewe is vir my Christus... As ek in die lewe bly, kan ek voortgaan met vrugbare arbeid.” Filip 1:21-22

 

15 Okt. Here, gee dat kleingroeplede opreg sal uitreik na mekaar! “Liewe kinders, ons liefde moenie net woorde en lippetaal wees nie, maar moet met die daad bewys word, en dan in opregtheid.” 1 Joh 3:18

 

16 Okt. Here, gee dat kleingroeplede vir mekaar sal bid en mekaar geestelik met God se gawes sal bedien! “Ons bid ook vir julle geestelike volwassenheid.” 2 Kor 13:9b (Ook Kol 1:28)

 

17 Okt. Here, gee elke kleingroeplid krag om mekaar se laste te help dra! “Dra mekaar se laste en gee op dié manier uitvoering aan die wet van Christus.” Gal 6:2 (Ook Rom 15:1-2)

 

18 Okt. Here, help kleingroeplede om op mekaar te fokus en mekaar se belange op die hart te dra! “Ons moenie aan onsself dink nie: elkeen moet aan ons naaste dink en aan wat vir hom goed is en wat hom in die geloof kan opbou.” Rom 15:2   

 

19 Okt. Here, gee kleingroeplede harte om mekaar se nood en behoeftes raak te sien! “Vir sover julle dit aan een van die geringste van hierdie broers van My gedoen het, het julle dit aan My gedoen.”

Matt 25:40

 

20 Okt.  Here, gee gemeentelede die wil om by kleingroepe betrokke te raak! “So gaan dit ook met die geloof: as dit nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder meer dood.” Jak 2:17

 

21 Okt. Here, maak ons gemeente weer ‘n huis van gebed! “Ek sal aan hulle vreugde gee in my huis van gebed... want My tempel sal uitgeroep word tot ‘n huis van gebed vir al die volke.” Jes 56:7

 

22 Okt. Here, help ons gemeente om in gebed te volhard met waaksaamheid en dankbaarheid! “Volhard in gebed! Wees daarby waaksaam en dankbaar.” Kol. 4:2

 

23 Okt. Here, hou ons bewus van ander se nood en behoeftes, sodat ons iets daaraan kan doen deur ons dankoffers, terwyl ons bly onthou dat alles van U af kom! 2 Kor 9:6-11

 

24 Okt. Here, bring Goddelike kalmte en wysheid vir elke persoon in ons gemeente wat tans een of ander krisis belewe! “Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee. Neem My juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en My las is lig.”  Matt 11:28-30

 

25 Okt. Here, gee dat ouers, leraar, kategete, leiers en gemeentelede die toerusting van die Heilige Gees sal ontvang om ons jongmense en kinders te bring tot ’n persoonlike verhouding met Jesus Christus! Hand 1:8

 

26 Okt. Here, gee dat elke kerkraadslid, dienswerker en administratiewe lid die geestelike taak wat aan hom/haar opgelê is, sal uitvoer in eensgesindheid en tot eer en verheerliking van God se wil vir hierdie gemeente! Efes 4:1-3

 

27 Okt. Here, gee dat ons gemeente ons verantwoordelikheid sal nakom om die groeiende getal armes en behoeftiges en hulle wat in fisiese en geestelike nood is te versorg! Matt 25:35-40 (Ook Jes 58:6-10)

 

28 Okt. Here, ons vra dat U ons oë en harte sal oopmaak vir die nood van eensame bejaardes in ons midde! “Ook tot in julle ouderdom is Ek die Here, tot in julle grysheid sal Ek julle dra. Ek het julle gemaak en Ek sal julle vashou, julle dra en julle red.” Jes 46:4

 

29 Okt. Here, elke bejaarde in ons gemeente is só kosbaar. Dankie vir hulle wysheid en leiding! “Uit eerbied vir jou God moet jy eerbied bewys aan oumense en hulle met respek behandel. Ek is die Here.”

Lev 19:32

 

30 Okt. Here, hou ons leraar en sy gesin veilig en vorm ‘n skild van beskerming om hulle! “...Stry saam met my deur vir my te bid dat God my veilig mag hou tussen al die ongelowiges in Judea en dat my hulp aan Jerusalem aanvaarbaar wees vir die gelowiges daar.” Rom 15:30-31  

 

31 Okt. Here, salf ons leraar daagliks met U Gees. Gee hom  wysheid en krag om sy pligte in ons gemeente te kan uitvoer! “Bid ook vir my dat wanneer ek preek, God my die woorde gee dat ek die geheimenis van die evangelie met vrymoedigheid kan bekend maak…”  Efes 6:19-20

 

 

GEBEDSBULLETIN NR 60 - NOVEMBER 2019

 

SPESIALE VOORBIDDING VIR DIE BEROEPINGSPROSES

Bid steeds Goddelike wysheid toe vir die Kerkraad en Gemeente vir die beroeping van ‘n leraar. Bid dat die Heilige Gees ons verwagtinge van die nuwe leraar in lyn sal bring met God se verwagting vir ons gemeente.  Handelinge 1:20-26

 

17 Nov: Nagmaal by Margate en P/Edward. Bid dat ons die kruis voor oë sal hou en weet dat ons deur Christus se gekruisigde liggaam en gestorte bloed die belofte van vergewing van sondes en die ewige lewe ontvang het.  Matt 26:26-29

 

24 Nov: Kerssangdiens: P/Edw 08:00, MGT 18:00 Bid vir seën op die voorbereiding en aanbied van die Kerssangprogram. Efes 5:19

 

27 Nov: Kerkraadsvergadering — Bid dat elke lid van die kerkraad hul geestelike take volgens God se wil sal uitvoer. 1 Kor 1:10

 

TEMA:  DIE KRAG VAN GEBED!

“En nou kan ons met vrymoedigheid na God gaan, omdat Hy ons gebede verhoor as ons enigiets volgens Sy wil vra. En aangesien ons weet dat Hy ons gebede verhoor as ons iets só vra, weet ons dat ons kry wat ons van Hom vra.” 1 Joh 5:14-15

 

1 Nov. Vader, gee my méér van U krag in my lewe, sodat ek, deur die dinge wat ek doen, vir U sal verheerlik soos wat Jesus gedoen het! “Die woorde wat Ek met julle praat, praat Ek nie uit my eie nie; maar dit kom van die Vader wat in My bly en sy werke doen.” Joh 14:10

 

2 Nov. Jesus, help my om ook dié dinge te doen wat U gedoen het, en maak my bereid om nie net te bid nie, maar ook te werk! Dit verseker Ek julle: Wie in My glo, sal ook die dinge doen wat Ek doen; en hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat Ek na die Vader toe gaan.” Joh 14:12  

 

3 Nov. Vader, dankie dat U deur U Heilige Gees in my woon en my só toerus met krag vir elke taak wat ek moet verrig! “Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal My getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld.”

Hand 1:8

 

4 Nov. Vader, ek loof U vir die omvang en reikwydte van U krag wat ek kan bekom deur te bid! “Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat Hy uitgeoefen het toe Hy Christus uit die dood opgewek het en Hom in die hemel aan Sy regterhand laat sit het...” Efes 1:19b-22

 

5 Nov. Vader, ek wil naby U, die Kragbron, leef sodat ek toegerus kan word met U Goddelike krag wanneer ek in my stiltetyd met U verkeer! “Maar Hy het Hom altyd weer in eensame plekke afgesonder om daar te bid.” Luk 5:16

 

6 Nov. Here, help my om só op te tree dat mense U krag in my lewe sal opmerk! “Ek bid dat Hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet ... hoe geweldig groot sy krag is wat Hy uitoefen in ons wat glo.” Efes 1:18-19

 

7 Nov. Here, vergewe my dat ek U krag aan bande lê wanneer ek te min bid en my geloof te swak is! “Daarom sê Ek vir julle: Alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit al ontvang het, en dit sal vir julle so wees.” Mark 11:24

 

8 Nov. Here, gee vir my asseblief meer geloof, sodat ek U sal kan behaag! “As ‘n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader, moet glo dat Hy bestaan en dat Hy dié wat Hom soek, beloon.” Heb 11:6 

 

9 Nov. Here, ek loof U vir die dinamiese krag wat in gebed opgesluit is!  “Die gebed van ‘n gelowige het ‘n kragtige uitwerking.” Jak 5:16

 

10 Nov. Here, help my dat my gebede nie op my eie begeertes fokus nie, maar op U en U eer en verheerliking! “Nie aan ons nie, Here, nie aan ons nie, maar aan u Naam kom die eer toe, want dit is U wat liefde en trou bewys.” Ps 115:1

 

11 Nov. Here, leer my om vurig te bid! “En as hulle gelowig bid, sal dit vir die sieke genesing bring: die Here sal hom gesond maak. As hy gesondig het, sal dit hom vergewe word. Die gebed van ‘n gelowige het ‘n kragtige uitwerking.” Jak 5:15-16

 

12 Nov. Here, dit is vir my ongelooflik dat U van plan kan verander wanneer mense bid! “Maar Moses het by die Here gepleit...Toe het die Here daarvan afgesien om die ramp waarvan Hy gepraat het, oor Sy volk te bring.” Eks 32:11-14

 

13 Nov. Here, dankie dat U my nuwe krag gee wanneer ek bid! “...Wees sterk! Wees sterk! Terwyl hy met my praat het ek weer sterk gevoel en gesê: ‘U kan maar praat, want U het vir my krag gegee.’”

Dan 10:19b

 

14 Nov. Here, dankie dat gebed my lewe kan verander! “En die Here sê vir hom: ‘Gaan dadelik na Reguitstraat toe en vra by Judas se huis na ‘n man met die naam Saulus. Hy is besig om te bid …’”

Hand 9:11

 

15 Nov. Here, U is magtig om vir my veel meer te gee as waarom ek mag bid! “Aan Hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink, aan Hom kom die eer toe…“  

Efes 3:20-21

 

16 Nov. Here, in U krag is ek tot alles in staat! “Ek is tot alles in staat deur Hom wat my krag gee.” 

Filipp 4:13

 

17 Nov. Here, deur my gebed kom U beloftes tot ‘n kragtige uitwerking! “As julle My iets in my Naam vra, sal Ek dit doen.” Joh 14:14 (Ook Filipp 4:6; Joh 15:7; 2 Kron 7:14; 1 Joh 5:14)

 

18 Nov. Here, biddend en met U krag en wapenrusting, kan ek die satan oorwin! “Soek julle krag in die Here en in Sy groot mag. Trek die volle wapenrusting aan wat God jul gee. Doen dit alles biddend… “

Efes 6:10-11, 18

 

19 Nov. Here, dankie dat ek deel kan wees van ’n koninkryk van krag! “Die koninkryk van God is immers nie ’n saak van praatjies nie, maar van krag.” 1 Kor 4:20

 

20 Nov. Here, deur die werking van die Heilige Gees, voorsien my van die nodige krag dat ek my roeping in U koninkryk sal kan vervul! “Maar die Here het my bygestaan en my krag gegee, sodat deur my die prediking tot sy volle reg kon kom en al die heidennasies dit kon hoor.” 2 Tim 4:17

 

21 Nov. Here, dankie dat U steeds die onmoontlike kan doen as U kinders ernstig saambid! “So is hy dan in die tronk bewaak, maar die gemeente het aanhoudend vir hom tot God gebid.” Hand 12:5

 

22 Nov. Here, dankie dat U steeds U krag tot beskikking van U kinders stel in antwoord op gebed! “Die Here my God gee vir my krag, Hy maak my voete soos dié van ‘n ribbok, op hoë plekke laat Hy my veilig loop.” Hab 3:19

 

23 Nov. Here, gee U kinders krag om veilig te wees in gevaarsituasies! “Die Here is getrou; Hy sal julle versterk en julle van die Bose bewaar.” 2 Tess 3:3

 

24 Nov. Here, maak my ‘n kragtige getuie vir U! “Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal My getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld.” Hand 1:8

 

25 Nov.  Here, vergewe my dat ek baie keer U werk in my eie krag aanpak! “Toe sê hy vir my: ... Nie met mag en krag sal jy slaag nie, maar deur my Gees, sê die Here, die Almagtige.” Sag 4:6

 

26 Nov. Jesus, dankie dat U ook vir my U krag aanbied en belowe dat U elke dag by my is! “Aan My is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. En onthou: Ek is by julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld.” Matt 28:18,20  

 

27 Nov. Here, maak my gewillig om deur U gebruik te word! “Die Here het my ‘n belangrike opdrag gegee en my God gee my die krag om dit te doen. Hy het gesê: ...Ek maak jou ‘n lig vir die nasies ...”

Jes 49:5-6

 

28 Nov. Here, dankie dat U huis vir my ‘n tuiste is. Hou my altyd naby U! “Dit gaan goed met mense vir wie U huis ‘n tuiste is... Dit gaan goed met mense wat hulle krag in U vind en graag na U tempel toe gaan.” Ps 84:5-6

 

29 Nov. Here, dankie dat ek elke dag U krag, seën en beskerming in my eie lewe kan ervaar! “Die Here God is ons krag en ons beskerming, die Here gee genade en eer, Hy weerhou die goeie nie van dié wat reg lewe nie.” Ps 84:12

 

30 Nov. Vader, dankie dat ek met vrymoedigheid mag bid in die Naam van Jesus, en U my gebede verhoor omdat Hy my sondeskuld aan die kruis betaal het! “Wat julle ook al in my Naam vra, sal Ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. As julle My iets in my Naam vra, sal Ek dit doen.”

Joh 14:13-14