GEBEDSBULLETIN 

GEBEDSBULLETIN NR 57 - mei 2019

SPESIALE VOORBIDDING

Maan 3 Jun—Don 6 Jun: Pinksterdienste — Bid vir ‘n kragtige Pinksterfees in ons gemeente. Bid dat die Gees ons elkeen sal vul, sal toerus en oor grense sal neem, sodat ons elkeen ‘n gasvrye teenwoordigheid in ons gemeenskap kan wees. Bid dat ons nie in ons toewyding sal verslap nie, maar dat ons geesdriftig sal aanhou om die Here te dien. Hand 2; Rom 12:11

 

5 Mei: Arbeidsondag — Arbeidonsekerheid, werkloosheid en finansiële probleme word ’n groter werklikheid. Bid vir begrip vir en deernis met inkomsteloses. Bid vir gewilligheid om bydraes te maak waar daar nood is. Jak 2:14-17

 

12 Mei: Gesinsdiens — Bid dat ouers hul kinders in die weë van die Here sal grootmaak, dat kinders hul ouers sal gehoorsaam en dat gesinne sal leef vanuit hoop op en geloof in die Here.

Spr 14:26; Rom 15:13; Hand 2:39; Hand 16:31

 

19 Mei: Nagmaal by Margate en P/Edward — Bid dat ons, deur ons deelname aan die Heilige Nagmaal, herinner sal word aan die betekenis van Christus se lyding aan die kruis. Rom 5:8-10

 

29 Mei: Kerkraadsvergadering — Bid God se seën toe op die kerkraadsvergadering. Bid dat besluitne-ming in eenheid en volgens God se wil vir die gemeente sal geskied. Efe 4:1-3

 

30 Mei: Hemelvaartdiens by Margate en Port Edward 9:00 — Jesus het opgevaar en Hy sal weer kom. As Christengelowiges sien ons met verwagting uit na die wederkoms — die begin van ‘n totale nuwe lewe vir elke gelowige. Hand 1:11; Joh 14:2

 

TEMA:            LOFPRYSING EN DANKSEGGING

 “Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel! Gaan sy poorte binne met dankliedere, sy tempel met lofsange, dank Hom, prys sy Naam.”

Psalm 100:1-2, 4

 

1/2 Mei. Here, ek loof U as Skepper van alle dinge! “God het deur Hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is: alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie. Alles is deur Hom en vir Hom geskep.” Kol 1:16

 

3 Mei. Almagtige God, U is Koning vir altyd! “Die koningskap oor die wêreld behoort aan ons Here en sy Gesalfde, en Hy sal as Koning heers tot in alle ewigheid.” Openb 11:15b. Ook Ps 145:13

 

4 Mei. Here, ek wil U prys oor U kragtige dade en magtige grootheid! “Prys Hom oor sy kragtige dade, prys Hom in sy magtige grootheid! Prys Hom met simbale..! Laat alles wat asem haal, die Here prys! Ps 150:2, 5-6

 

5 Mei. Sinodale Bid– en Dankdag. Here, dankie vir U gawes, liefde, genade en seëninge. Help my om ’n dankbaarheidslewe te leef en om uit dankbaarheid te gee wat U van elkeen vra: tyd, energie, dankoffers en toewyding! Heb 12:28

 

6 Mei. Here, ek prys U grote Naam! Alle eer kom U toe! ““Ek is die Alfa en die Omega,” sê die Here God, Hy wat is en wat was en wat kom, die Almagtige.” Openb 1:8. Ook Ps 113:2-3

7 Mei. Here, ek wil U nie net met die mond nie, maar ook met my lewe prys! “Lof is die offer wat jy aan God moet bring. Die mens wat My eer, is die een wat lof as ‘n offer bring.” Ps 50:14, 23; Heb 13:15

 

8 Mei. Alomteenwoordige God, ek loof en prys U! “Niemand kan in ‘n geheime plek wegkruip sonder dat ek hom sien nie, sê die Here. “Ek is oral in die hemel en op die aarde, sê die Here.” Jer 23:24

 

9 Mei. Here, ek loof U vir U lig in ‘n donker wêreld! “Ek is die lig vir die wêreld. Wie My volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee.” Joh 8:12. Ook Joh 1:5; Ps 119:105; Efes 5:8

 

10 Mei. Here, ek eer U as die God van liefde! “Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was.” Rom 5:8. Ook Ps 136:1

 

11 Mei. Here, U het vir my oorwinnaarsklere aangetrek! “Ek is baie bly oor die Here, ek juig oor my God, want Hy het my gered, vir my oorwinnaarsklere aangetrek.” Jes 61:10

 

12 Mei. Moedersdag. Here, ek bid vir elke moeder en bring hulle tot voor U Troon. Gee hulle alles wat hulle nodig het, fisies sowel as geestelik. Gee hulle die sekerheid dat U altyd by hulle is en dat hulle baie spesiaal is vir U! Spr 31:10-31

 

13 Mei. Hemelse Vader, U is hoog en verhewe en leef in ewigheid! “Die grootheid, Here, die krag, die glans, die roem en die majesteit behoort aan U, ja alles in die hemel en op aarde. Aan U, Here, behoort die heerskappy.” 1 Kron 29:11   

 

14 Mei. Here, ek is gebore met ‘n lewensdoel!  U was nog altyd in beheer! “U het my gevorm, my aanmekaargeweef in die skoot van my moeder. Ek wil U loof, want U het my op ‘n wonderbaarlike wyse geskep…” Ps 139:13

 

15 Mei. Here, ek loof en prys U vir alles wat ek uit U hand ontvang!  “Dank God die Vader altyd oor alles in die Naam van ons Here Jesus Christus.” Efes 5:20

 

16 Mei. Jesus, ek eer U as die Een wat vir ons oortredinge deurboor is, vir ons ongeregtighede verbrysel is, en deur wie se wonde daar vir ons genesing gekom het! “Ek is die lewende brood wat uit die hemel gekom het....” Joh 6:51

 

17 Mei. Jesus, alle eer aan U as Hoëpriester wat die finale offer met U liggaam gebring het! “Terwyl ons dan nou ‘n groot Hoëpriester het wat reeds deur die hemele gegaan het, Jesus, die Seun van God, laat ons …” Heb 4:14-15

 

18 Mei. Here Jesus, U alleen is waardig om die hemelse boekrol oop te maak, want U het die volle prys vir ons sondes betaal! “U is waardig om die boek te neem en die seëls daarvan oop te maak omdat U geslag is …” Openb 5:9

 

19 Mei. Onveranderlike God, dankie dat ek U kan vertrou met my lewe! “Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid.” Heb 13:8

 

20 Mei. Here, dankie vir die wyse waarop ek alreeds gebed kan ervaar!  “Mag my gebed voor U wees soos ’n wierookoffer, die uitstrek van my hande soos ’n graanoffer in die aand.” Ps 141:2

 

21 Mei. Here, dankie dat ek kan weet U luister na my!  “Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend.” Filip 4:6

 

22 Mei. Here, U maak my stamelende woorde tot ‘n gebed, ‘n aanraking met die lewende God. Dankie daarvoor! “Roep My aan, Ek sal jou antwoord en jou vertel van groot en onverstaanbare dinge waarvan jy nie weet nie.” Jer 33:3

 

23 Mei. Here, dankie dat ek kan lewe, beweeg en bestaan deur U. Sonder U kan ek niks doen nie! “Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in My bly en Ek in hom, dra baie vrugte, want sonder My kan julle niks doen nie.” Joh 15:5

 

24 Mei. Here, dankie dat ek U uitverkorene is, vrygespreek en afgesonder vir U! “Ek het jou op jou naam geroep. Jy is Myne.” Jes 43:1. Lees ook 2 Kor 5:21; Rom 10:9-10

 

25 Mei. Here, dankie dat ek op U beloftes kan vertrou! “Die Here sal my red van elke onheil en my behoue in sy hemelse koninkryk bring. Aan Hom kom die eer toe tot in alle ewigheid!” 2 Tim 4:18

 

26 Mei. Here, hoe kan ek ooit genoeg dankie sê vir die genade wat U aan my bewys! “Wees altyd bly. Bid gedurig. Wees in alle omstandig-hede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag." 1 Tess 5:16-18

 

27 Mei. Here, dankie vir U woord wat die lig op my pad is! “Hoe aangenaam is U woord, soeter as heuning in die mond. U woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad.” Ps 119:103, 105

 

28 Mei. Here, dankie dat U wat die toekoms ken, daarvolgens vir ons deure oop en toe maak! “Vertrou volkome op die Here… Ken Hom in alles wat jy doen en Hy sal jou die regte pad laat loop.” Spr 3:5-6

 

29 Mei. Here, dankie dat U nie swig voor my aardse, sondige begeertes nie, maar U soewereiniteit en integriteit laat geld! “Al maak mense hoeveel planne, wat die Here besluit, staan vas.” Spr 19:21

 

 30 Mei. Hemelvaart: Dankie Here dat die Hemelvaart die belofte van U wederkoms is! “En as Ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom Ek terug en sal julle na My toe neem… Joh 14:3

 

31 Mei. Here, dankie dat U die beste vir my in gedagte het! “Ek weet wat Ek vir julle beplan, sê die Here: voorspoed en nie teenspoed nie; Ek wil vir julle ‘n toekoms gee, ‘n verwagting! Jer 29:11