GEBEDSBULLETIN 

GEBEDSBULLETIN NR 53 - november 2018
 

 

Getuienisaksie Visie

Die visie van die Getuienisaksie Kommissie is dat die NG Gemeente Margate die uitdra van die Blye Evangelie aan die wêreld, sigbaar en aktief sal uitleef met ’n werklike begeerte om die Koninkryk van God op aarde te sien groei. Laat ons bid dat elke gemeentelid voorbidding sal doen vir hierdie visie, sodat Jesus se GROOT OPDRAG tot uitvoering kan kom. “Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.” Matt 28:19-20

 4 Nov: Kategese Afsluiting — Bid dat elke kind en jongmens sigbare ligdraers van Jesus sal wees en dat hulle veilig bewaar sal word totdat klasse weer in die nuwe jaar begin. Efe 5:8-9

 18 November: Nagmaal — Bid dat ons, deur ons deelname aan die Heilige Nagmaal, herinner sal word aan die betekenis van Christus se lyding aan die kruis. Rom 5:8-10

 25 Nov: Kerssangdiens: P/Edw 08:00, MGT 18:00 Bid vir seën op die voorbereiding en aanbied van die Kerssangprogram. Efe 5:19

 28 Nov: Kerkraadsvergadering — Bid dat elke lid van die kerkraad hul geestelike take volgens God se wil sal uitvoer. 1 Kor 1:10

 TEMA: HERE JESUS, HOOR ONS GEBED, VOLGENS U WOORD, VIR DIE KERK

 1 Nov. Here, ons bid vir ‘n gees van wysheid en openbaring om God te ken! “…dat...die Vader...deur sy Gees aan julle wysheid gee en Hom so aan julle openbaar dat julle Hom werklik kan ken.” Efes1:17

 2 Nov. Here, vul ons met kennis van U wil tot volle geestelike wysheid en begrip! “Ons vra God dat julle, deur al die wysheid en die insig wat die Gees gee, tot volle kennis kan kom van wat Sy wil is...” Kol 1:9-12

 3 Nov. Jesus, gee ons begrip sodat ons U, die ware God, kan ken! “Ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die ware God te ken; …”  1 Joh 5:20

 4 Nov. Here, gee elke gemeentelid ‘n honger om U te ken! “En dit is die ewige lewe: dat hulle U ken, die enigste ware God, en Jesus Christus, wat deur U gestuur is.” Joh 17:3

 5 Nov. Here, help ons om te groei in die genade en kennis van ons Here en Verlosser, Jesus Christus!  “Sorg dat julle steeds toeneem in die genade en kennis van ons Here en Verlosser, Jesus Christus.” 2 Pet 3:18

 6 Nov. Here,  verhelder ons geestesoë, sodat ons sal weet watter hoop U roeping inhou! “Deur Hom het ons almal, Jode en nie-Jode, deur die een Gees vrye toegang tot die Vader.” Efes 1:18

 7 Nov. Here, ons herinner U aan U Woord waarop U ons laat hoop het! “Onthou tog U woord aan my, die woord waarop U my laat hoop het.” Ps 119:49

 8 Nov. Here, openbaar aan ons die planne wat U vir ons het om vir ons ‘n toekoms en hoop te gee! “Ek weet wat Ek vir julle beplan, sê die Here: voorspoed en nie teenspoed nie…” Jer 29:11

 9 Nov. Here, vul ons met geloofsvreugde en vrede, sodat ons, versterk deur die Heilige Gees, oorvloediglik sal hoop! “Mag God, die bron van hoop, julle… vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word...” Rom 15:13

 10 Nov. Here, ons bid dat ons nie sal rou soos diegene wat nie hoop het nie! “Ons wil hê dat julle nie onkundig moet wees oor wat met die ontslapenes gaan gebeur nie. Dan sal julle ook nie treur...soos die ander ...” 1 Tes 4:13

 11 Nov. Here, ons sal wag op dié salige hoop: die verskyning van ons God en Verlosser, Jesus! “Terwyl ons uitsien na die gelukkige dag wat ons verwag. Op daardie dag sal die heerlikheid van ons grote God en Verlosser, Jesus Christus, verskyn…” Tit 2:13

 12 Nov. Here, ons bid dat ons siele geanker sal wees aan die hoop wat agter die voorhangsel ingegaan het! “Hierdie hoop besit ons as ‘n veilige en onbeweeglike lewensanker, wat agter die voorhangsel vas is.”Heb 6:19

 13 Nov. Here, gee ons die vermoë om eensgesind te leef, sodat ons die God en Vader van ons Here Jesus Christus eensgesind uit een mond, kan verheerlik! “Dan sal julle almal eensgesind...lof toebring aan God…” Rom 15:5-6

 14 Nov. Here, ons bid dat die Kerk eensgesind, medelydend, vol liefde en ontferming, en nederig sal wees! “Wees almal eensgesind, medelydend, liefdevol, goedhartig, nederig.” 1 Pet 3:8

 15 Nov. Here, help ons om die eenheid van die Gees na te streef en te bewaar deur die band van vrede! “Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig, en verdra mekaar in liefde. Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees…” Efes 4:2-3

 16 Nov. Here, ons bid dat ons nie net na ons eie belange sal omsien nie, maar ook na die belange van ander! “Maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees: een in liefde,een van hart, en een in strewe…”Filip 2:2-4

 17 Nov. Here, ons bid dat ons gelyke sorg vir mekaar sal dra, saam sal ly en saam sal juig as ander gemeentes eer ontvang! “God het die liggaam so saamgestel dat Hy groter eer gegee het aan die lid wat eer kortkom…”1 Kor 12:24-27

 18 Nov. Here, dankie dat ons kan weet: waar eenheid is, daar beveel U U seën! “Hoe goed, hoe mooi is dit as broers eensgesind saam woon! ...skenk die Here Sy seën: ‘n lang, lang lewe.” Ps 133:1-3

 19 Nov. Here, ons bid dat ons liefde nie sal afkoel nie! “Omdat die minagting van die wet van God sal toeneem, sal die liefde by baie verkoel.” Matt 24:12

 20 Nov. Here, U sê dat ons mekaar moet liefhê sodat die wêreld sal weet dat ons Jesus volg! “...Soos Ek julle liefhet, moet julle mekaar ook liefhê. ...sal almal weet dat julle dissipels van My is.”Joh 13:34-35

 21 Nov. Here, ons bid dat ons so sal liefhê dat ons ons lewens vir ander sal aflê! “Niemand het groter liefde as dit nie: dat hy sy lewe vir sy vriende aflê.”  Joh 15:13

 22 Nov. Here, ons bid dat ons mekaar sal voorgaan in eerbetoning! “...bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld.” Rom 12:10

 23 Nov. Here, ons bid dat ons mekaar in liefde sal verdra! “Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig, en verdra mekaar in liefde.” Efes.4:2

 24 Nov. Here, ons bid dat ons liefde menigvuldige sondes sal bedek! “Bo alles moet julle mekaar hartlik liefhê, want die liefde bedek baie sondes.” 1 Pet 4:8

 25 Nov. Here, help ons dat ons mekaar nie sal vernietig met ons liefdeloosheid nie! “Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. Maar julle byt en verskeur mekaar; pas op dat julle mekaar nie later heeltemal verslind nie.” Gal 5:14-15

 26 Nov. Here, gee ons krag om ons vyande lief te hê en goed te doen aan dié wat ons haat! “Maar vir julle wat na My luister, sê Ek: julle moet julle vyande liefhê; doen goed aan die mense deur wie julle gehaat word.” Luk 6:27

 27 Nov. Heilige Gees, stort  God se liefde in ons harte uit! “En die hoop beskaam nie, want God het Sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat Hy aan ons gegee het.” Rom.5:5 

 28 Nov. Here, help ons om die vrug van die Gees te dra! “Die vrug van die Gees is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing.”Gal 5:22-23

 29 Nov. Here, help ons kerk om altyd in die wynstok ge-anker te wees! “Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in My bly en Ek in hom, dra baie vrugte, want sonder My kan julle niks doen nie.” Joh 15:5

 30 Nov. Here, gee ons krag om nie op te hou om vir ons kerk en gemeente te bid nie! “Verbly julle in die hoop; staan vas in verdrukking; volhard in gebed.” Rom 12:12