GEBEDSBULLETIN 

GEBEDSBULLETIN NR 56 - maart 2019

SPESIALE VOORBIDDING

Woensdag 10 April: Dag van Gebed — Daar word ‘n ernstige beroep op almal gedoen om vir ons land en sy mense te kom bid, ook vir die verkiesing vroeg in Mei. Die NG Kerk in Margate sal vanaf 08:30-14:00 oop wees vir gebed. Persone kan op hul eie of met vriende en familie in die kerk kom bid. ‘n Gebedsaksie-groeplid sal beskikbaar wees om Gebedsriglyne te voorsien indien benodig.

 3 Maart—14 April: Sewe Lydensweke  Lydenstyd is 'n seisoen waarin die kerk die versoenende sterwe van Jesus verkondig deur Sy lyding in herinnering te roep en daarop te reageer in voorbereiding op die Paasfees. Gebruik hierdie tyd om stil te raak en bid dat ons dit as 'n geleentheid sal sien om al ons weerstand teen die Here se liefde te laat vaar, dat dit 'n tyd sal wees waarin ons Hom aanroep en weet dat Hy hoor; 'n tyd waarin Hy ons nadertrek om by Hom te wees.

 6 Maart: Aswoensdag — Aswoensdag is die begin van die veertig dae Lydenstyd.  Ons berei ons in dié tyd voor vir Paasfees, wat die hoogtepunt van die kerklike jaar is. Jes 58:5-7

 TEMA: STILWORDTYD, NADER AAN DIE HERE

(“Wees stil en weet Ek is God! Ek sal vereer word deur die nasies, verhewe wees oor die hele aarde.” Ps 46:11 NLV)

  Mar. Here, ek wil stil word in hierdie lydenstyd! “Wees stil voor die Here, al wat leef! Hy kom uit Sy heilige woning te voorskyn.” Sag 2:13 “Wag in stilte op die Here God! Die dag van die Here.” Sef 1:7

 4 Mar. Here, maak my ore oop om net na U te luister! “My skape luister na my stem; Ek ken hulle, en hulle volg My.” Joh 10:27

 5 Mar. Here, ek is ‘n sondige mens! “As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie.” 1 Joh 1:8

 6 Mar. Here, maak my bewus van enige donkerte in my lewe! “Deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog my onrus raak. Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie en lei my op die beproefde pad!” Ps 139:23-24

 7 Mar. Here, dring my om in ootmoed belydenis te doen van alles wat my lewe verdonker en my verhouding met U skaad! “Bedaar en erken dat Ek God is, hoog bo die nasies, hoog bo die aarde.”  Ps 46:11

  8 Mar. Here, ek bely dat ek dinge doen wat sonde is in U oë. Vergewe my! “Maar as ons ons sondes bely—Hy is getrou en regverdig, Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid.”  1 Joh 1:9

 9 Mar. Here, reinig my en herstel my hart voor U! Wees my, sondaar, genadig! “Toe het ek my sonde bely, my oortredinge nie weggesteek nie. Ek het gesê: “Voor die Here bely ek my opstandigheid;” en U het my skuld vergewe.” Ps 32:5

 10 Mar. Gesinsdiens: Here, seën elke gesin sodat die waarhede van die Christelike godsdiens in praktyk aangeleer en uitgeleef  kan word! “Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien.” Joshua 24:15b

 11 Mar. Here, help my om reg te maak wat ek verkeerd gedoen het! “As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid, en Hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyt.” Jak 1:5

 12 Mar. Here, vergewe my as ek my oor alles bekommer en nie op U Woord vertrou nie! “Moenie bang wees nie, Ek is by jou, moenie bekommerd wees nie, Ek is jou God. Ek versterk jou, Ek help jou, Ek hou jou vas, met my eie hand red Ek jou.” Jes 41:10

 13 Mar. Here, dankie vir U belofte dat U in beheer is en ek nie oor die toekoms hoef te vrees nie! “Ek weet wat Ek vir julle beplan, sê die Here: voorspoed en nie teenspoed nie; Ek wil vir julle ‘n toekoms gee, ‘n verwagting!” Jer 29:11   

 14 Mar. Here, maak my gewillig om meededeelsaam te wees! “Moenie nalaat om goed te doen en mededeelsaam te wees nie, want dit is offers wat vir God aanneemlik is.” Heb 13:16

 15 Mar. Here, help my om vergewensgesind te wees! “As julle ander mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie vergewe nie.” Matt 6:14-15

16 Mar. Here, ek bid vir ‘n gees van wysheid en openbaring om U ten volle te ken! “…dat...die Vader...deur sy Gees aan julle wysheid gee en Hom so aan julle openbaar dat julle Hom werklik kan ken.” Efes1:17

 17 Mar. Here, leer my om biddend in U teenwoordigheid en wil te lewe! “U leer my hoe om te lewe. By U is daar oorvloedige blydskap. Uit U hand kom net wat mooi is.” Ps 16:11; ook 2 Kron 7:14; Ps 27:4

 18 Mar. Here, vergewe my ongeduld om te wag op ‘n antwoord vir iets wat in gebed van U gevra is! “So sê die Here: Op ‘n tyd wat ek goeddink, sal Ek jou gebede verhoor…” Jes 49:8

 19 Mar. Here, maak my bewus van mense vir wie ek moet bid! “...bid vir mekaar. Die gebed van ‘n gelowige het ‘n kragtige uitwerking.” Jak 5:16 “Bid gedurig.” 1 Tes 5:17

 20 Mar. Here, maak my bewus van versoekings! “Wees nugter, wees wakker! Julle vyand, die duiwel, loop rond soos ‘n brullende leeu, op soek na iemand om te verslind. Bly standvastig in die geloof en staan hom teë.” 1 Pet 5:8-9

 21 Mar. Here, help my om nie aan versoekings toe te gee nie! “Omdat Hy self versoek is en gely het, kan Hy dié help wat versoek word.” Heb 2:18

 22 Mar. Here, beklee my met U wapenrusting! “Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly ondanks die listige aanslae van die duiwel.” Efes 6:11

23 Mar. Here, ek hou vas aan U beloftes! “God is getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie; as die versoeking kom, sal Hy ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan weerstaan.”

1 Kor 10:13

 24 Mar. Here, dit is net genade dat ek deel kan wees van die Koninkryk van God! “As U ons sondes in aanmerking sou neem, Here, wie sou dan nog bestaan? Maar by U ís daar vergifnis; daarom word U steeds gedien.” Ps 130:3-4

 25 Mar. Here, slegs in U krag is ek in staat tot bekering na ‘n nuwe lewe in U! “Die evangelie is ‘n krag van God tot redding van elkeen wat glo.” Rom 1:16

 26 Mar. Here, ek gee myself aan U as offer! “Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir Hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen.” Rom 12:1

 27 Mar. Here, wees in beheer  van my lewe! “Ek stel my vertroue in die Here, ek vertrou op Hom, ek wag op die vervulling van Sy woord. Ek wag op die Here meer as wat die wagte op die môre wag.” Ps 130:5-6

 28 Mar. Here, dankie dat ek met U versoen is! “Maar nou het Hy ook julle met Homself versoen deurdat Sy Seun as mens gesterwe het om julle heilig, sonder smet en onberispelik voor Hom te stel.” Kol 1:22

 29 Mar. Here, help my op die pad van heiligmaking! Ek wil die vrug van U Gees dra! “Julle gees en gedagtes moet nuut word; lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is: lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig.” Efe 4:23-24

 30 Mar. Here, ek vertrou volkome U oordeel en leiding! “...laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is.” Rom 12:2

 31 Mar. Here, wys my die pad wat ek moet loop in my lewe hier op aarde. Wees U my Rigtingwyser, Gids, Mentor en Leidsman. Ek wil U ligdraer wees! “U Woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad.” Ps 119:105