GEBEDSBULLETIN 

GEBEDSBULLETIN NR 58 - JUlIE 2019

 

SPESIALE VOORBIDDING VIR DIE BEROEPINGSPROSES

Aansoeke vir die vakante leraarspos by Margate Gemeente sluit 19 Julie. Bid dat die Here die regte persoon se hart sal voorberei om vir die pos aansoek te doen. Bid Goddelike wysheid toe vir die Kerkraad en Gemeente wanneer die aansoeke deurgewerk word. Bid dat ons God sal vertrou dat Hy, wat die harte ken van die aansoekers, die regte persoon sal aanwys vir die werk wat Hy vir hom beplan in ons gemeente. Handelinge 1:20-26

 

28 Jul Nagmaal by Margate en P/Edward. Bid dat ons, deur ons deelname aan die Heilige Nagmaal, herinner sal word aan die betekenis van Christus se lyding aan die kruis. Rom 5:8-10

 

TEMA:  LEEF DEUR GEBED!

 

Jou GEBED hier, elke dag, saam met ander wat ook saambid, versterk jou gemeente, die gemeenskap, ons land en die wêreld! “...want waar twee of drie in my Naam saam is, daar is ek by hulle” (mat 18:20)

 

1 Jul. Here, dankie vir die wyse waarop ek alreeds gebed kan ervaar!  “Mag my gebed voor U wees soos ’n wierookoffer, die uitstrek van my hande soos ’n graanoffer in die aand.” Ps.141:2

 

2 Jul. Here, dit is vir my ‘n groot voorreg en vreugde om met U te kan praat! “Ek hou vas aan U troue liefde, oor die uitkoms wat U gee, juig my hart. Ek wil sing tot eer van die Here.” Ps. 13:6

 

3 Jul. Here, ek weet dat ek nog te min van gebed met U weet! “Jesus was êrens op ‘n plek besig om te bid. Toe Hy klaar was, sê een van Sy dissipels vir Hom: “Here, leer ons bid.”  Luk. 11:1

 

4 Jul. Here, dankie dat ek kan weet U luister na my!  “Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend.” Fil 4:6

 

 5 Jul. Here, leer my hoe om die wonder van gebed te ontgin en te benut! “Die gebed van ‘n gelowige het ‘n kragtige uitwerking.” Jak. 5:16

 

6 Jul. Here, U is altyd by my. Help my om deur gebed U teenwoordigheid ‘n bewustelike ervaring te maak! “Nader tot God en Hy sal tot julle nader.” Jak. 4:8

 

7 Jul. Here, leer my om geduldig te wees en op U te wag! “Een ding moet julle egter nie vergeet nie, ... vir die Here is een dag soos 1000 jaar en 1000 jaar soos een dag.” 2 Pet 3:8

 

8 Jul. Here, leer my om te luister na wat U vir my sê, sodat ek in gehoorsaamheid U heilige wil kan uitvoer! “Dit is My geliefde Seun oor wie Ek My verheug. Luister na Hom.” Mat 17:5

 

9 Jul. Here, skep in my hart en denke ‘n groter honger na U! “Julle ...moet voortgaan om julle lewe te bou op julle allerheiligste geloof. Bid altyd deur die krag van die Heilige Gees.” Judas v 20

 

10 Jul. Here, dankie dat U U Gees op ons en ons kinders uitgiet en dat U ons seen! “Ek sal my Gees uitgiet op jou kinders, my seën op jou nakomelinge.” Jes 44:3

 

11 Jul. Here, dankie dat U Gees op my kinders rus! “Die Gees van die Here sal op hom rus: die Gees wat wysheid en insig gee, die Gees wat raad en sterkte gee, die Gees wat kennis verleen en eerbied vir die Here.” Jes 11:2

 

12 Jul. Here, mag my kinders U liefde vir hulle ken en daarin gegrondves wees! “Dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees.”  Efes 3:17

 

13 Jul. Here, help my om diensbaar te wees! “Deur hierdie duidelike bewys van julle bereidheid om te dien, sal daar baie wees wat aan God eer toebring. Hulle sal Hom prys… “ 2 Kor 9:13

 

14 Jul. Here, ek wil met entoesiasme, vuur en vreugde lewe, omdat ek U kind is! “Ek is baie bly oor die Here, ek juig oor my God, want Hy het my gered, vir my oorwinnaarsklere aangetrek.” Jes 61:10

 

15 Jul. Here, hou my sterk teen die aanslae van die duiwel deur my daagliks met U volle wapenrusting te beklee! “Soek julle krag in die Here en in Sy groot mag. Trek die volle wapenrusting aan…” Efes 6:10-18

 

16 Jul. Here, dankie dat ek U uitverkorene is, vrygespreek en afgesonder vir U! “Ek het jou op jou naam geroep. Jy is Myne.” Jes 43:1; Lees ook 2 Kor 5:21; Rom 10:9-10

 

17 Jul. Here, genees die siekes met U helende krag! “Al die mense het Hom probeer aanraak, omdat daar krag van Hom uitgegaan het en Hy almal gesond gemaak het.” Luk 6:19

 

18 Jul. Here, maak ons bewus van die mense om ons wat probleme het, sodat ons hulle voor U troon kan bring en U Heilige Gees in hulle kan werk! Lees 1 Pet 5:7; Matt 6:30, 34

 

19 Jul. Here, ons bid dat U die regte persoon sal aanwys wat as nuwe leraar in ons gemeente sal dien! “En die gelowiges het gebid: Here, U wat die harte van almal ken, wys die een aan wat U …” Hand 1:24

 

20 Jul. Here, laat die senior burgers wat alleen woon en eensaam is, U liefde ervaar en weet dat hulle steeds vir ander en U koninkryk hier op aarde iets beteken! Jes 41:10

 

21 Jul. Here, laat ons as gemeente volhardend vir mekaar bid!  “Ons dank God altyd vir julle almal wanneer ons in ons gebede aan julle dink.” 1 Tess 1:2; Efes 6:18-19

 

22 Jul. Here, help ons as gemeente om U volkome te vertrou in al ons behoeftes! “Wie tot God nader, moet glo dat Hy bestaan en dat Hy dié wat Hom soek, beloon.” Heb 11:6

 

23 Jul. Here, laat daar vanuit ons gemeente ’n warmte en omgee vir mekaar uitstraal, ook vir onbekendes en besoekers! Lees die Riglyne vir  die Christelike lewe in Rom 12:9-21

 

24 Jul. Here, laat ons gemeente ‘n eenheid wees: eenheid van gees, strewe en hart! “Net soos die liggaam ‘n eenheid is en baie lede het, en so sal die lede saam…” Lees verder 1 Kor 12:12-26

 

25 Jul. Here, voorsien geleenthede aan die leraars in ons dorp om hul gawes en talente elkeen afsonderlik uit te leef! “Aan elkeen afsonderlik word ‘n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal.” 1 Kor 12:7

 

26 Jul. Here, help ons leiers om die politieke wil te hê om reg te maak wat verkeerd is! “Probeer goed doen nie verkeerd nie dat julle kan lewe! Dan sal die Here die Almagtige God so by julle wees.”

Amos 5:14

 

27/28 Jul. Here, laat die leiers van ons land U ken! …”Dat daar ... met smeking, voorbidding en danksegging gebid word vir alle mense, vir die wat regeer en almal wat gesag uitoefen.” 1Tim 2:1-2

 

29 Jul. Here, verwyder alle bitterheid, toorn, woede, geskree, lastering en boosheid uit ons en ons leiers se harte! “Moet nooit verbitter of opvlieënd wees of woedend word nie…” Lees verder Efes 4:31-32  

 

30 Jul. Here, gee aan ons leiers ‘n begeerte om geregtigheid en regverdigheid toe te pas! “Met My hulp regeer konings goed en laat magshebbers reg geskied…” Spr 8:15

 

31 Jul. Here, ek bid in die Naam van Jesus! “As julle iets in my Naam vra, sal Ek dit doen.” Joh 14:14.